Groep 3b

 

Welkom op de pagina van groep 3b

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de klas, kring, met duo’s en/of in het eigen groepje gedaan (coöperatief leren).

De kinderen mogen hier een voorwerp/foto voor meenemen. Een foto mag ook gemaild worden naar de leerkracht.

 

Start van een dag     

De leerkracht haalt de kinderen op de afgesproken plaats op. Op maandag starten we dus met een vertelmoment, de andere dagen starten we met een leeskwartier.  Op verschillende manieren zijn alle kinderen dan aan het lezen: alleen, met een leerling uit de eigen groep of uit een hogere groep, of met de leerkracht. Soms ligt er nog een werkje van de vorige dag op tafel dat nog verbeterd of afgemaakt moet worden. Op het dagschema bekijken we welke dag van de week het is, welke datum het is en wat er die dag op de planning staat.

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, lezen en schrijven. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie. Via de mail wordt u op de hoogte gehouden van de inhoud van m.n. lezen. In groep 3b is het rooster vrijwel elke dag in de ochtend hetzelfde:

8.30-10.00 uur: lezen en spelling  + soms nog schrijven

10.00-10.30uur: pauze en fruit eten + iets drinken

10.30-11.30 uur: rekenen

11.30-12.00 uur: schrijven

12.00-13.00 uur: pauze en brood eten + iets drinken

In de middag en aan het eind van de ochtend (dinsdag en vrijdag) is er tijd voor gym (maandag en vrijdag), tekenen, handvaardigheid, muziek, verkeer, Engels en IPC. Voor de gym zijn gymkleding en gymschoenen verplicht.

 

Zwerken    (= zelfstandig werken) 

Groep 3 start met extra materialen op het gebied van lezen en spelling, die op de kast klaarliggen.  Dit wordt in de loop van het jaar uitgebreid met gevarieerde opdrachten op het gebied van rekenen. Zo werken we stapsgewijs aan een zelfstandige leerhouding. Daarnaast zijn er momenten waarop de kinderen zelf mogen kiezen (bouwhoek, huishoek, strijkkralen, klei, etc.)  Zelfstandige verwerking en vrije keuze kunnen ook op de computer gedaan worden. Hiervoor willen wij u vragen uw kind een eigen koptelefoon mee te geven.

 

Kanjertraining                                                                                                                  

In de hele school werken we met de methode “Kanjertraining”  voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. Bij elk hoofdstuk geven we de kinderen een info-doeblad mee, zodat u informatie krijgt over de inhoud van de lessen en er thuis nog mee kunt oefenen. Deze bladen hoeven niet mee terug naar school.   

Ook met betrekking tot stemgebruik hebben we afspraken:                  

– Groepsstem: de hele groep kan je stem horen.

– Teamstem: de kinderen in je team kunnen je stem horen.

– Liniaalstem: alleen je maatje kan je stem horen.

 

Engels

Voor Engels werken we met een methode voor groep 1 tot en met 8: “Join In”. Met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd. Tijdens deze lessen praten de leerkrachten uitsluitend Engels.

 

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie gaan we enthousiast verder met de methode IPC: International Primary Curriculum. Bij deze methode werken we vanuit leerdoelen voor de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis,  natuur, techniek, kunstzinnige vorming,  muziek , mens en maatschappij en bewegingsonderwijs. Er zijn drie leergebieden waarop de kinderen zich deze leerdoelen eigen kunnen maken, namelijk persoonlijk, vakinhoudelijk en internationaal.  We proberen deze doelen te behalen door te werken aan kennis, vaardigheden en begrip.

Omdat groep 3b een nieuw samengestelde groep is, werken wij in het begin van het schooljaar wat langer aan het vormen van een positief groepsklimaat. Wij beginnen dus iets later dan de andere groepen aan het eerste IPC-thema. Via de mail wordt u op de hoogte gehouden van de inhoud van de thema’s.

 

Verjaardag

Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Wanneer de verjaardag op een schooldag valt, gaan we er van uit dat we het op die dag vieren. Valt de verjaardag in het weekend of in een vakantie dan spreken we graag even af op welke dag we het vieren in de klas. Uw kind mag (gelukkig weer) trakteren, liefst een gezonde traktatie.

Maar gezien de coronamaatregelen moet het nog een voorverpakte traktatie zijn, dus dan wordt dit moeilijker. Iets kleins is al groot genoeg!

 

Social Schools

In groep 3b maken wij gebruik van Social Schools; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Social Schools is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Via de leerkracht heeft u de code voor Social Schools ontvangen.

 

Bibliotheek                                                                                                                 

In groep 3 is het leren lezen zeer belangrijk. De kinderen kunnen hiervoor boeken uit de schoolbibliotheek lenen. Er zijn boeken op elk niveau. De bieb is elke ochtend geopend van 8.30 - 9.30 uur.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.