Groepen 3

 

Welkom op de pagina van de groepen 3

 

Start van de dag

Om 8.25 uur komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Op het bord staat altijd een welkom en er staat beschreven waarmee de kinderen even aan de slag kunnen gaan. Op dinsdag tot en met vrijdag starten we met het leeskwartier. Op allerlei manieren wordt er geoefend met lezen.

 

Start van de week

Op maandag starten we met een kringgesprek. In deze tijd krijgen de kinderen de kans om te vertellen over hun weekend of vakantie. Het is altijd mogelijk om hiervoor iets mee te nemen of een foto/filmpje te mailen naar de leerkracht. Graag wel alleen op maandag iets meenemen als het nodig is.

 

Social Schools

Op school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm vergroot. Via Social Schools zal de directie tevens belangrijke schoolse zaken delen.

 

Rekenen

De methode ‘Pluspunt’ is zeer gestructureerd en behandelt alle doelen afzonderlijk. Ieder blok staan er 4 doelen centraal waar alle lessen aan gekoppeld zijn. Op vrijdag worden deze doelen herhaald en extra geoefend. Na het uitvoeren van de basisles werken de kinderen aan de conditietraining van de methode. Hierin wordt de aangeboden leerstof van het vorige blok herhaald. Een aantal onderdelen komen steeds terug. Dit zijn het tellen en de bewerkingen die daar bij horen, zoals de bekende erbij en eraf sommen, het tellen met sprongen en het splitsen. Hiermee wordt veel geoefend. Maar daarnaast besteden we ook aandacht aan het klokkijken, geld, meten en wegen.

 

Spelling

In groep 3 wordt spelling meteen gekoppeld aan het leren lezen. Via het boekje “Veilig gespeld” en elke tweede dag een dictee werken de kinderen aan hun spellingsvaardigheden. In de tweede helft van het schooljaar koppelen wij de categorieën van spelling groep 4 (van de methode Staal) al aan de woorden uit groep 3.

 

Lezen

In groep 3 wordt veel aandacht en tijd besteed aan het leren lezen. Wij werken met de methode Veilig Leren lezen, waarbij in verschillende kernen de letters worden aangeleerd. Van kern start tot en met kern 6 worden in elke kern 5 nieuwe letters aangeleerd (in kern start 4). Een kern duurt steeds 2 weken en na kern 6 kennen de kinderen alle letters. Dit vieren we natuurlijk met een letterfeest! Vanaf kern 7 tot en met kern 11 wordt de leesvaardigheid uitgebreid met moeilijkere woorden en wordt een begin gemaakt met begrijpend lezen. Deze kernen duren steeds 3 weken. We hanteren verschillende werkvormen om de aangeboden woorden en letters zo goed mogelijk te oefenen. Naast werkboekjes maken we ook gebruik van leesboekjes, spelletjes en de computer.

Aan het begin van elke kern krijgt u van de leerkrachten een informatiebrief over de inhoud van de kern.

 

Circuit

Tijdens het circuit zijn de kinderen verdeeld in groepjes van maximaal 4 kinderen. Op elke groepstafel staat een reken- of taalactiviteit klaar. Om de 5-10 minuten rouleren de groepjes langs deze activiteiten. Zo hebben de kinderen meerdere activiteiten op één dag gedaan.

Op deze manier komen ze in aanraking met veel verschillende materialen en spelactiviteiten om intensief met duidelijke reken- en taaldoelen te oefenen (herhaling). De onderdelen van het circuit blijven steeds in ontwikkeling.

 

Kanjertraining

Kanjertraining is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode wordt door de hele school ingezet en gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en analyseren we hiermee gedrag aan de hand van 4 petten. De witte pet is de kanjerpet en staat voor ‘jezelf zijn’. De zwarte pet staat voor ‘de baas spelen’, maar combineer je deze pet met een witte pet ben je een ‘goede leider’. De rode pet staat voor ‘grappen maken ten koste van anderen’, maar combineer je deze met de witte pet dan heb je ‘humor’. De gele pet staat voor ‘zielig zijn’, maar combineer je deze met de witte pet dan ben je ‘behulpzaam’ en ‘zorgzaam’. Dit is nog maar een klein gedeelte van wat kanjertraining ons biedt, maar het geeft wel alvast een indicatie van wat er tijdens de lessen wordt besproken. Na elk hoofdstuk krijgen de kinderen een info-doebrief mee naar huis. Deze hoeft niet mee terug naar school, maar u kunt op deze manier thuis ook oefenen met de dingen die op school aan bod zijn gekomen.

 

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Iedere periode (tussen de vakanties in) staat er een nieuw thema centraal. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Gedurende het thema komen allerlei onderzoeksactiviteiten aan bod op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, mens en maatschappij en kunstzinnige vorming. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. Dit hele proces wordt gevolgd aan de hand van de IPC-leerwand, waar steeds meer informatie bij komt te hangen.

 

Schrijven

De methode ‘Pennenstreken’ gebruiken we voor schrijven. Hierbij oefenen de kinderen het verbonden schrift. Vanaf dag 1 wordt het leren lezen gekoppeld aan het leren schrijven.

We vinden het als school belangrijk dat de kinderen motorisch blijven oefenen met de juiste pengreep en schrijfhouding.

 

Verkeer

Op onze school vindt er tweemaal per jaar een verkeersweek plaats. Tijdens deze weken staat de verkeersveiligheid centraal en worden de kinderen voorbereid op hun deelname aan het verkeer.

 

Engels

‘Join in’ is een methode waarbij de Engelse les ook volledig in het Engels wordt gegeven. De les wordt ondersteund aan de hand van filmpjes en met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd.

 

Gym

Groep 3 heeft gym op dinsdag en donderdag. Op deze dagen worden afwisselend toestellessen en spelactiviteiten aangeboden. Op donderdag wordt één keer per twee weken de gymles gegeven door onze vakleerkracht, meneer Dirk. We gaan ervanuit dat alle kinderen op de bovengenoemde dagen hun gymschoenen en gymkleding bij zich hebben. Ook wordt er verwacht dat de kinderen hun sieraden afdoen en dat de kinderen met lange haren een staart maken. Dit alles om de veiligheid te waarborgen.

 

Pauze

Iedere dag hebben we een kwartier pauze, waarbij we buitenspelen met de groepen 3 en 4. Tijdens het buitenspelen is er altijd minimaal 1 leerkracht op het plein aanwezig. Voor of na deze pauze is er in de klas de mogelijkheid om fruit te eten. Wanneer een leerling jarig is, vieren we dat ook op dit moment. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we daarnaast ook nog een half uur pauze en lunchen we daarna in de klas. Wij verwachten dat kinderen hiervoor zo gezond mogelijk eten en drinken meebrengen.

 

Creatieve vakken

De creatieve vakken vallen veelal onder ‘IPC’, maar we vinden het wel belangrijk om hier ook extra de tijd voor te nemen. Daarom hebben we iedere week anderhalf uur tijd voor creatieve vakken. Op maandag wordt er muziek of drama aangeboden. Eén keer in de drie weken krijgen de kinderen muziek van onze vakleerkracht juf Chelsea. Op donderdagmiddag kunnen de kinderen hun expressie en creativiteit kwijt tijdens hoekenwerk. Dit kunnen bouw-, speel-, ontdek -, knutsel-, teken-, taal- en rekenactiviteiten zijn.

 

Contact met de leerkracht

Wij hechten veel waarde aan het contact met u als ouder. Dit kunt u doen door even binnen te lopen na school of een afspraak te maken via Social Schools, mail of telefoon. Op deze manier hopen we dat de lijntjes kort blijven en dat we bij elkaar terecht kunnen voor zorgen en vragen en voor het delen van mooie momenten.

Juf Kim (groep 3a)

Juf Marja en Juf Henriëtte (groep 3b)