Groepen 4

 

Start van de dag  

Om 8.25 uur komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Bij binnenkomst desinfecteren de kinderen hun handen en dan start meteen het leeskwartier. Op sommige dagen mogen de kinderen lezen in hun eigen leesboek. Vanaf de tweede helft van het schooljaar gaan de kinderen op andere dagen tutorlezen. De kinderen uit groep 4 worden dan door kinderen van de bovenbouw begeleid. 

Tijdens het leeskwartier krijgen een aantal kinderen leesbegeleiding van de juf. Hierbij wordt een tekst voorgelezen, lezen ze het in koor en lezen de kinderen om de beurt voor.  

 

Start van de week 

Op maandag starten we met een kringgesprek. In deze tijd krijgen de kinderen de kans om te vertellen over hun weekend of vakantie. Het is altijd mogelijk om hiervoor iets mee te nemen of een foto/filmpje te mailen naar de leerkracht. Graag wel alleen op maandag iets meenemen als het nodig is.  

 

Socials schools  

Op school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Via Social Schools zullen we tevens belangrijke schoolse zaken delen en is het mogelijk in te schrijven voor kind-oudergesprekken. U kunt online inloggen op Sociaal Schools, maar ook via de app voor op uw tablet of smartphone. Op https://www.socialschools.nl/ vindt u alle informatie en ook de privacy spelregels. Om onze klas te volgen heeft u een code nodig. Deze kunt u van mij krijgen via de mail.  

 

Zwerken  

Zwerk (ofwel Zelfstandig Werken) start pas later het schooljaar in groep 4. De kinderen krijgen dan op maandag een zwerkbrief met taken erop die ze die week moeten maken.   

 

Rekenen  

De methode ‘Pluspunt’ is zeer gestructureerd en behandeld alle doelen afzonderlijk. Ieder blok staan er 4 doelen centraal waar alle lessen aan gekoppeld zijn. Op vrijdag worden deze doelen herhaald en extra geoefend. Na het uitvoeren van de basistaak van de les werken de kinderen aan de conditietraining van de methode.  

 

Spelling  

Voor spelling gebruiken we de methode ‘Staal’. Bij deze methode worden woorden gespeld door middel van spellingcategorieën. Iedere les bestaat uit een stukje instructie, een dictee van 6 woorden en één zin en opdrachten in het werkboek. De tweede helft van het schooljaar starten we met de grammatica onderdelen. Deze worden dan ook vanaf dat moment tijdens de dictees getoetst.   

 

Taal  

Ook taal wordt gegeven met de methode ‘Staal’. Ieder thema krijgen de kinderen 2 woordenschatlessen met de bijbehorende woorden. Gedurende dat thema komen deze woorden terug en zullen aan het einde van het thema getoetst worden. Naast de woordenschatlessen, zijn er ook lessen in ‘schrijven’ en ‘luisteren/spreken’. Bij taal verkennen staat er steeds een ander doel centraal, zoals bijvoorbeeld spreekwoorden.  

 

Begrijpend lezen  

Begrijpend lezen start na de Kerstvakantie in groep 4. De lessen worden gegeven met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Iedere week wordt daarvoor een actuele informatieve tekst aangeleverd. Deze wordt gelezen, bestudeerd en er worden vragen over beantwoord. We werken hierbij aan verschillende leesstrategieën. Naast deze les is er ook een les ‘woorden’ en ‘andere tekstsoort’. Bij de les ‘woorden’ oefenen de kinderen moeilijke woorden, die met de tekst te maken hebben. Bij de les ‘andere tekstsoort’ oefenen we met andere teksten over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld een songtekst, gedicht, recept of interview.  

 

Kanjertraining  

Kanjertraining is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode wordt door heel de school ingezet. We analyseren hiermee gedrag aan de hand van 4 petten. De witte pet is de kanjerpet en staat voor ‘jezelf zijn’. De zwarte pet staat voor ‘de baas spelen’, maar combineer je deze pet met een witte pet ben je een ‘goede leider’. De rode pet staat voor ‘grappen maken ten kostte van anderen’, maar combineer je deze met de witte pet dan heb je ‘humor’. De gele pet staat voor ‘zielig zijn’, maar combineer je deze met de witte pet dan ben je ‘behulpzaam’ en ‘zorgzaam’. Dit is nog maar een klein gedeelte van wat kanjertraining ons biedt, maar het geeft wel alvast een indicatie van wat er tijdens de lessen wordt besproken.  

 

IPC 

Op dinsdag en donderdag staat er in de middag IPC op het programma. Deze methode omvat alle zaakvakken in bepaalde thema’s. Iedere periode (tussen de vakanties in) staat er een nieuw thema centraal. Aan het begin van het thema enthousiasmeren we de kinderen op een leuke manier en laten we ze kennis maken met het onderwerp. We halen de voorkennis op en bepalen wat we willen gaan leren. Gedurende het thema komen allerlei lessen aan bod, zoals geschiedenis, natuur, techniek, muziek, maatschappij, enz. Aan het einde van het thema sluiten we op een bijzondere manier af en kijken we terug op wat we geleerd hebben. Dit hele proces wordt gevolgd aan de hand van de IPC-leerwand, waar steeds meer informatie bij komt te hangen.  

 

Schrijven  

De methode ‘pennenstreken’ gebruiken we voor schrijven. Hierbij oefenen de kinderen het verbonden schrift. We vinden het als school belangrijk dat de kinderen motorisch blijven oefenen met de juiste pengreep en schrijfhouding.  

 

Verkeer  

Op onze school vindt er tweemaal per jaar een verkeersweek plaats. Tijdens deze weken staat de verkeersveiligheid centraal en worden de kinderen voorbereid op hun deelname aan het verkeer.  

 

Engels  

‘Join in’ is een methode waarbij de Engelse les ook volledig in het Engels wordt gegeven. De les wordt ondersteund aan de hand van filmpjes en opdrachten.  

 

Gym 

Onze klas heeft gym op dinsdag en donderdag. Ze krijgen op deze dagen zowel toestel- als spelactiviteiten aangeboden. Op donderdag krijgen ze ook één keer per twee weken gymles van onze vakleerkracht gym:  meneer Dirk. We gaan ervanuit dat alle kinderen op de bovengenoemde dagen hun gymschoenen en gymkleding bij zich hebben. Ook wordt er verwacht dat de kinderen hun sieraden afdoen en dat de kinderen met lange haren een staart maken. Dit alles om de veiligheid te waarborgen.  

 

Pauze 

Iedere dag hebben we een kwartier pauze, waarbij we buitenspelen met de groepen 3 en 4. Tijdens het buitenspelen is er altijd minimaal 1 leerkracht op het plein aanwezig. Voor of na deze pauze is er in de klas de mogelijkheid om fruit te eten. Tijdens het fruit eten, leest de leerkracht voor uit een boek, passend bij de belevingswereld van de kinderen. Wanneer een leerling jarig is, vieren we dat ook op dit moment. Op de lange dagen lunchen we ook nog in de klas. Wij verwachten dat kinderen hiervoor zo gezond mogelijk lunchen. Tijdens de lunch kijken we naar het Klokhuis.   

 

Creatieve vakken 

De creatieve vakken vallen veelal onder ‘IPC’, maar we vinden het wel belangrijk om hier ook extra de tijd voor te nemen. Daarom hebben we iedere week een uur creatieve vakken. Op maandag wordt er muziek of drama aangeboden. 1 keer in de drie weken krijgen de kinderen muziek van onze vakleerkracht juf Chelsea. Op vrijdag kunnen de kinderen hun expressie en creativiteit kwijt tijdens een (vrije) opdracht.  

 

Hygiëne 

Gezien Corona zijn we nog steeds extra gericht op de hygiëne. De kinderen worden verwacht vaak hun handen te wassen, zoals bij binnenkomst, naar buiten gaan, voor het eten, na het eten, na computergebruik, na toiletgebruik, na het hoesten, na het niezen, na het sporten, enz. We vinden het fijn als iedere leerling daarvoor zelf desinfecterende handgel mee wil nemen van thuis. Dit voorkomt lange rijen bij de wasbak. Dit is uiteraard niet verplicht.  

 

Contact met de leerkracht  

Wij hechten veel waarde aan het contact met u als ouder. Dit kunt u doen door even binnen te lopen of een afspraak te maken via de Social Schools, mail of telefoon. Op deze manier hopen we dat de lijntjes kort blijven en dat we bij elkaar terecht kunnen voor zorgen en vragen.  

 

Juf Karin

Juf Lynn

Juf Angelique

Juf Henriëtte