Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

 

Start van de week 

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Er wordt samen in de kring, met duo’s en/of in hun eigen team verteld (coöperatief leren). De kinderen mogen hier een voorwerp/foto voor meenemen.

Iedere week zijn er twee hulpjes. Samen met de andere kinderen zijn de hulpjes verantwoordelijk voor huishoudelijke taken in de klas. (Mocht uw kind een hulpje zijn, dan kan het zijn dat uw kind na schooltijd enkele minuten later is, dit kan maximaal 15 minuten duren).

Lezen 

Bijna iedere morgen start de dag met een leeskwartier. Het doel is om de leesmotivatie te bevorderen en leesmeters te maken, door teksten en woordrijen te lezen. Om hier afwisseling in te bieden, maken we gebruik van meerdere werkvormen.

* Tutorlezen; sommige kinderen lezen met een leerling van een ander leerjaar.

* Zelfstandig lezen.

* Samen in duo’s met een kind uit de eigen groep.

* Leesrace; woordjes op tijd lezen (met zandloper).

Advies: Blijf thuis ook lezen met uw kind. Leesmotivatie staat altijd voorop, dus probeer het leuk te maken. Voorlezen kan ook. Dat is bewezen goed voor de lees- en woordenschatontwikkeling van een kind. Ga eens samen naar de bibliotheek toe en kies een boek dat het kind aanspreekt! In onze bibliotheek kunnen ook boeken voor thuis worden geleend. Een Donald Duck, de Krant of een Okki lezen is ook prima om leesmeters te maken!

Dagplanning 

Op het bord zetten we de planning voor die dag. Die bespreken we voordat we aan het werk gaan. Dit biedt de kinderen structuur en duidelijkheid.

We besteden aandacht aan de datum, zodat kinderen elke keer even weer aan de kalender herinnerd worden: dag, maand, jaar, schrijfwijze, verjaardagen.

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van onder andere rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie. Kleine vragen kunnen kinderen samen oplossen in hun eigen team.

Coöperatief leren 

In groep werken we met een time-timer. Na de instructie zet de leerkracht de time-timer aan en is het voor de kinderen duidelijk hoe lang een activiteit duurt. Zo kunnen kinderen hun eigen taken gaan plannen. Iedere teamlid heeft zijn eigen rol. Uiteraard kunnen de kinderen in het team elkaar daarbij begeleiden. Regelmatig worden de teams en teamrollen gewisseld. Het doel is om kinderen te leren samenwerken en verantwoordelijkheid te dragen.

Teamrol:

* Materiaalchef

Je stemgebruik kan per activiteit verschillen. Hiervoor maken volgens coöperatief leren gebruik van verschillende stemgeluiden.

* Groepsstem: de hele groep kan je stem horen.

* Teamstem: de kinderen in je team kunnen je stem horen.

* Liniaalstem: alleen je maatje kan je stem horen.

* Binnenstem: je denkt in je hoofd.

Zelfstandig werken ‘Zwerken’ 

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken). We starten met een dagtaak en later in het jaar maken we een weektaak. (zwerkbrief) We maken een overzicht van alle taken die de kinderen in een week zelfstandig moeten maken. Deze zijn verdeeld over 5 dagen. De taken worden voorafgaand doorgesproken. De kinderen plannen vervolgens de taken voor zichzelf in, net als de volgorde van de taken. We stimuleren dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze maken. Op maandag stellen de kinderen een persoonlijk leerdoel op. Dit leerdoel wordt op vrijdag geëvalueerd. Soms duurt een leerdoel langer dan een week.

Bijvoorbeeld: ‘Mijn doel is om de tafel van 7 te leren’. Kinderen krijgen de tijd om zelfstandig aan hun persoonlijke leerdoel te werken. Zelfstandig werktijd biedt goed ruimte om herhalings- of verdiepingsopdrachten te maken. Op deze manier wordt er `onderwijs op maat` geboden.

Tijdens het ‘zwerken’ heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Wereldoriëntatie/ Creatieve vakken 

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode ‘IPC’. De methode bestaat uit lessen van natuur/techniek, geschiedenis, kunstzinnige vorming en aardrijkskunde. De methode stimuleert ‘het zelf ontdekken’ en laat kinderen uitdagende opdrachten uitvoeren. Door in projectvorm te werken, kunnen de kinderen van groep 5 samenwerken. Dit is bevorderlijk voor het groepsklimaat in de klas. Als school zijn we in ontwikkeling met ‘21st century skills’. We proberen onze kinderen zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

De Kanjertraining

In de hele school werken wij met de kanjertraining; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Per hoofdstuk laten wij de ouders weten waar we met de kinderen aan werken. Door structureel aandacht te besteden aan deze methode bouwen wij aan een positief schoolklimaat. We werken ook dit jaar weer met kanjergroepen. Hiervoor komen de groepen gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar.

 

Een paar aandachtspunten 

* Om het eigenaarschap van de kinderen te vergroten, vragen wij u eventuele mededelingen op een briefje aan het kind mee te geven. Daarnaast kunt u de leerkracht altijd mailen of na schooltijd aanspreken.

* Om 10:00 uur eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Graag voorzien van naam.

* Bij een jarige vieren we het feestje om 10:00 uur. Maak hiervoor een afspraak met de leerkracht. We trakteren gezonde traktaties.

* Twee keer per week is er een gymles: op dinsdag en op donderdag. Bewegen, spel en samenwerken staat hierbij centraal. Gym- kleding en schoenen zijn verplicht. Mochten deze vergeten zijn, dan gymt de leerling mee op blote voeten.

* In groep 5 moeten de kinderen een show & tell geven! Te zijner tijd wordt hier informatie over gegeven. De kinderen mogen daarnaast ook een boekverslag maken en voor de groep presenteren.

Klasbord 

In groep 5 maken wij gebruik van Klasbord; een sociaal-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels.

Van de leerkracht ontvangt u de klasbordcode waarmee u lid kunt worden.

Contact met de leerkracht 

Mocht u naar nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons na schooltijd aanspreken op het schoolplein of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.