Groep 6

Informatie voor ouders/verzorgers van groep 6

 

Dagelijkse gang van zaken in de groepen 6

 

Start van de dag

Rond 8.25 uur worden de kinderen buiten door de leerkracht opgehaald op de afgesproken plaats bij de rekstokken. Bij binnenkomst desinfecteren de kinderen hun handen en dan start meteen het leeskwartier. Op sommige dagen mogen de kinderen lezen in hun eigen leesboek. Op andere dagen lezen ze samen met een klasgenootje uit hetzelfde boek. Tijdens het leeskwartier krijgen een aantal kinderen leesbegeleiding van de juf. Hierbij wordt een tekst voorgelezen, lezen ze het in koor en lezen de kinderen om de beurt voor.

 

Start van de week

Na het leeskwartier volgt op maandag een kringgesprek. In deze tijd krijgen de kinderen de kans om te vertellen over hun weekend of vakantie. Het is altijd mogelijk om hiervoor iets mee te nemen of een foto/filmpje te mailen naar de leerkracht.

 

Klasbord

In de groepen 6 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Verder zullen we ook belangrijke zaken delen via Klasbord, het is fijn als u daarvan op de hoogte bent. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels. Voor de klasbordcode kunt u contact opnemen met één van de leerkrachten.

 

Zwerken

Zwerk (ofwel Zelfstandig Werken) vindt elke dag plaats. Op maandag krijgen de kinderen een eigen zwerkbrief. Hierop staan de taken waar iedere leerling gedurende de week aan kan werken. De leerlingen plannen deze taken in over de dagen van de week en proberen aan het einde van de week deze taken af te hebben. Op deze zwerkbrief staan algemene taken die voor iedereen zijn. Er zijn ook kindgebonden taken, zoals plustaken of extra oefenstof. Naast deze taken bedenken alle kinderen hun eigen leerdoel voor die week. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: goed concentreren tijdens de instructie, extra oefenen met de tafelsommen, oefenen met een bepaalde categorie van spelling of hulp vragen als ik iets lastig vind. Iedere dag zijn er een aantal momenten ‘zwerktijd’, waarbij iedereen werkt aan de taken die hij/zij voor die dag heeft ingepland. Wanneer een leerling eerder klaar is met een les, kan dit als extra zwerktijd worden gebruikt. Aan het einde van de week wordt de zwerkbrief geëvalueerd.

 

Rekenen

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode. De methode ‘pluspunt’ is zeer gestructureerd en behandeld alle doelen afzonderlijk. Ieder blok staan er 4 doelen centraal waar alle lessen aan gekoppeld zijn. Na de les krijgen de kinderen de kans om nog wat extra te oefenen met vorige doelen middels de ‘conditietrainer’. Daarbij starten veel lessen met de zogenoemde ‘warming-up’ waarin voorkennis op een leuke/actieve manier worden opgehaald. Deze nieuwe methode vraagt enige aandacht en inspanning van de leerlingen en leerkrachten. We nemen de tijd voor deze verandering en gaan voor een zo goed mogelijk resultaat.

 

Spelling

Voor spelling gebruiken we de methode ‘staal’. Bij deze methode worden woorden gespeld door middel van spellingcategorieën. Groep 6 start hierbij met de herhaling van voorgaande categorieën en beidt zich vervolgens uit met nieuwe. Iedere les bestaat uit een stukje instructie, een dictee van 6 woorden en één zin en opdrachten in het werkboek. Op woensdag bestaan deze opdrachten uit grammatica-onderdelen en werkwoordspelling.

 

Taal

Ook taal wordt gegeven met de methode ‘staal’. Ieder thema krijgen de kinderen 2 woordenschatlessen met de bijbehorende 40 woorden. Gedurende dat thema komen deze woorden ook steeds terug en zullen aan het einde van het thema ook getoetst worden. Naast de woordenschatlessen, zijn er ook lessen in ‘schrijven’ en ‘luisteren/spreken’. Bij de ‘taal verkennen’ lessen staat er steeds een ander doel centraal, zoals bijvoorbeeld spreekwoorden. Aan het einde van het thema is er altijd een soort schrijfproject, waar we de hele week mee bezig zijn.

 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen wordt gegeven met de methode ‘nieuwsbegrip’. Iedere week wordt daarvoor een actuele informatieve tekst aangeleverd. Deze wordt gelezen, bestudeerd en er worden vragen over beantwoord. We werken hierbij aan verschillende leesstrategieën. Naast deze les is er ook een les ‘woorden’ en ‘andere tekstsoort’. Bij de les ‘woorden’ oefenen de kinderen moeilijke woorden, die met de tekst te maken hebben. Bij de les ‘andere tekstsoort’ oefenen we met andere teksten over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld een songtekst, gedicht, recept of interview.

 

Kanjertraining

Kanjertraining is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode wordt door heel de school ingezet. We analyseren hiermee gedrag aan de hand van 4 petten. De witte pet is de kanjerpet en staat voor ‘jezelf zijn’. De zwarte pet staat voor ‘de baas spelen’, maar combineer je deze pet met een witte pet ben je een ‘goede leider’. De rode pet staat voor ‘grappen maken ten kostte van anderen’, maar combineer je deze met de witte pet dan heb je ‘humor’. De gele pet staat voor ‘zielig zijn’, maar combineer je deze met de witte pet dan ben je ‘behulpzaam’ en ‘zorgzaam’. Dit is nog maar een klein gedeelte van wat kanjertraining ons biedt, maar het geeft wel alvast een indicatie van wat er tijdens de lessen wordt besproken.

 

IPC

Op iedere lange dag (maandag, dinsdag en donderdag) staat er in de middag IPC op het programma. Deze methode omvangt alle zaakvakken in bepaalde thema’s. Iedere periode (tussen de vakanties in) staat er een nieuw thema centraal. Aan het begin van het thema enthousiasmeren we de kinderen op een leuke manier en laten we ze kennis maken met het onderwerp. We halen de voorkennis op en bepalen wat we willen gaan leren. Gedurende het thema komen allerlei lessen aan bod, zoals geschiedenis, natuur, techniek, muziek, maatschappij, enz. Aan het einde van het thema sluiten we op een bijzondere manier af en kijken we terug op wat we geleerd hebben. Dit hele proces wordt gevolgd aan de hand van de IPC-leerwand, waar steeds meer informatie bij komt te hangen.

 

Schrijven

De nieuwe methode ‘pennenstreken’ gebruiken we voor schrijven. Hierbij oefenen de kinderen het verbonden schrift. We vinden het als school belangrijk dat de kinderen motorisch blijven oefenen met de juiste pengreep en schrijfhouding.

 

Verkeer

De methode ‘wegwijs’ helpt ons verkeerssituaties te analyseren en te begrijpen wat bepaalde verkeersborden betekenen. De methode bereidt ons voor op het verkeersexamen dat in groep 7 zal plaatsvinden.

 

Engels

‘Join in’ is een methode waarbij de Engelse les ook volledig in het Engels wordt gegeven. De les wordt ondersteund aan de hand van filmpjes en opdrachten. Ook zijn er ‘zwerktaken’ waarbij de kinderen oefenen met Engelse woorden.

 

Gym

Onze klas heeft gym op dinsdag en woensdag. Op dinsdag gaat het hier om een ‘toestel-les’, waarbij we oefenen met bijvoorbeeld zwaaien, klimmen, balanceren, mikken, touwtjespringen, enz. Op woensdag is er een ‘spel-les’, waarbij verschillende sporten, tikspelen en andere vormen van spel worden aangeboden. We gaan er vanuit dat alle kinderen op de bovengenoemde dagen hun gymschoenen en gymkleding bij zich hebben. Van de dames wordt verwacht dat zij hun haren vast doen tijdens de les en sierraden afdoen. Dit alles om de veiligheid te waarborgen.

 

Pauze

Iedere dag hebben we een kwartier pauze, waarbij we buitenspelen met de bovenbouw. Tijdens het buitenspelen zijn er altijd 2 leerkrachten op het plein aanwezig. Voor of na deze pauze is er in de klas de mogelijkheid om fruit te eten. Tijdens het fruit eten, kijken we naar het jeugdjournaal. Wanneer een leerling jarig is, vieren we dat ook op dit moment. Op de lange dagen lunchen we ook nog in de klas. We verwachten dat kinderen hiervoor zo gezond mogelijk lunchen. Na deze lunch gaan we een half uur buitenspelen. Dit is ook weer met de bovenbouw.

 

Creatieve vakken

De creatieve vakken vallen veelal onder ‘IPC’, maar we vinden het wel belangrijk om hier ook extra de tijd voor te nemen. Daarom hebben we iedere week een half uur creatieve vakken. De ene keer zal het hier gaan om een muziekles, de andere keer tekenen, drama, handvaardigheid, enz.

 

Hygiëne

Gezien corona zijn we extra gericht op de hygiëne. De kinderen worden verwacht vaak hun handen te wassen, zoals: bij binnenkomst, naar buiten gaan, voor het eten, na het eten, na computergebruik, na toiletgebruik, na het hoesten, na het niezen, na het sporten, enz. We vinden het fijn als iedere leerling daarvoor zelf desinfecterende handgel mee wil nemen van thuis. Dit voorkomt lange rijen bij de wasbak. Dit is uiteraard niet verplicht.

 

Contact met de leerkracht

Ook in deze tijd hechten we veel waarde aan het contact met ouders. Helaas is het door omstandigheden niet altijd mogelijk om een fysieke afspraak te maken. Toch hopen we dat de lijntjes kort blijven en we bij elkaar terecht kunnen voor zorgen en vragen.

 

Mocht u na het lezen nog vragen hebben. Neem gerust contact op met één van de leerkrachten.