Groepen 6

 

Dagelijkse gang van zaken in de groepen 6

 

Start van de dag 

Om 8.25 uur komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Bij binnenkomst desinfecteren de kinderen hun handen en dan start meteen het leeskwartier. Op sommige dagen mogen de kinderen lezen in hun eigen leesboek. Vanaf de tweede helft van het schooljaar gaan de kinderen op andere dagen gaan tutorlezen. De kinderen uit groep 6 gaan dan andere kinderen uit een lagere groep begeleiden met lezen. 

Tijdens het leeskwartier krijgen een aantal kinderen leesbegeleiding van de meester/juf. Hierbij wordt een tekst hardop voorgelezen, samen met de leerkracht. 

 

Start van de week 

Op maandag starten we met de weekendkring. In deze tijd krijgen de kinderen de kans om te vertellen over hun weekend of vakantie. Het is altijd mogelijk om hiervoor iets mee te nemen of een foto/filmpje te mailen naar de leerkracht. 

 

Social schools 

Op school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een socialmediaplatform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Via Social Schools zullen we tevens belangrijke schoolse zaken delen en is het mogelijk in te schrijven voor kind-oudergesprekken. U kunt online inloggen op Sociaal Schools, maar ook via de app voor op uw tablet of smartphone. Op https://www.socialschools.nl/ vindt u alle informatie en ook de privacy spelregels. Om onze klas te volgen heeft u een code nodig. Deze kunt u van de leerkracht krijgen via de mail. 

 

Zwerken 

Zwerk (ofwel Zelfstandig Werken) vindt elke dag plaats. Op maandag krijgen de kinderen een eigen zwerkbrief. Hierop staan de taken waar iedere leerling gedurende de week aan kan werken. De leerlingen plannen deze taken in over de dagen van de week en proberen aan het einde van de week deze taken af te hebben. Op deze zwerkbrief staan algemene taken die voor iedereen zijn. Er zijn ook kindgebonden taken, zoals plustaken of extra oefenstof. Naast deze taken bedenken alle kinderen hun eigen leerdoel voor die week. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: goed concentreren tijdens de instructie, extra oefenen met de tafelsommen, oefenen met een bepaalde categorie van spelling of hulp vragen als ik iets lastig vind. Iedere dag zijn er een aantal momenten ‘zwerktijd’, waarbij iedereen werkt aan de taken die hij/zij voor die dag heeft ingepland. Wanneer een leerling eerder klaar is met een les, kan dit als extra zwerktijd worden gebruikt. Aan het einde van de week wordt de zwerkbrief geëvalueerd. 

 

Rekenen 

Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de digitale software van de methode ‘Pluspunt’. De methode ‘Pluspunt’ is zeer gestructureerd en behandelt alle doelen afzonderlijk. Ieder blok staan er vier doelen centraal waar alle lessen aan gekoppeld zijn. Ieder kind volgt op een Chromebook de les en volgt de instructie van de leerkracht. Na het uitvoeren van de basistaak van de les werken de kinderen op een adaptieve manier aan hun eigen rekendoelen. Deze methode is twee jaar geleden geïmplementeerd binnen ons onderwijs. We nemen de tijd voor deze verandering en gaan voor een zo goed mogelijk resultaat. 

 

Spelling 

Voor spelling gebruiken we de methode ‘Staal’. Bij deze methode worden woorden gespeld door middel van spellingcategorieën. Groep 6 start hierbij met de herhaling van voorgaande categorieën en beidt zich vervolgens uit met nieuwe. Iedere les bestaat uit een stukje instructie, een dictee van zes woorden en één zin en opdrachten in het werkboek. Op woensdag bestaan deze opdrachten uit grammatica-onderdelen en werkwoordspelling. 

 

Taal 

Ook taal wordt gegeven met de methode ‘Staal’. Ieder thema krijgen de kinderen twee woordenschatlessen met de bijbehorende 40 woorden. Gedurende dat thema komen deze woorden ook steeds terug en zullen aan het einde van het thema ook getoetst worden. Naast de woordenschatlessen, zijn er ook lessen in ‘schrijven’ en ‘luisteren/spreken’. Bij de ‘taal verkennen’ lessen staat er steeds een ander doel centraal, zoals bijvoorbeeld spreekwoorden.  

 

Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen wordt gegeven met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Iedere week wordt daarvoor een actuele informatieve tekst aangeleverd. Deze wordt gelezen, bestudeerd en er worden vragen over beantwoord. We werken hierbij aan verschillende leesstrategieën. Naast deze les is er ook een les ‘woorden’ en ‘andere tekstsoort’. Bij de les ‘woorden’ oefenen de kinderen moeilijke woorden die met de tekst te maken hebben. Bij de les ‘andere tekstsoort’ oefenen we met andere teksten over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld een songtekst, gedicht, recept of interview. 

 

Kanjertraining 

Kanjertraining is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode wordt door heel de school ingezet. We analyseren hiermee gedrag aan de hand van 4 petten. De witte pet is de kanjerpet en staat voor ‘jezelf zijn’. De zwarte pet staat voor ‘de baas spelen’, maar combineer je deze pet met een witte pet ben je een ‘goede leider’. De rode pet staat voor ‘grappen maken ten koste van anderen’, maar combineer je deze met de witte pet dan heb je ‘humor’. De gele pet staat voor ‘zielig zijn’, maar combineer je deze met de witte pet dan ben je ‘behulpzaam’ en ‘zorgzaam’. Dit is nog maar een klein gedeelte van wat kanjertraining ons biedt, maar het geeft wel alvast een indicatie van wat er tijdens de lessen wordt besproken. 

 

IPC 

Op iedere lange dag (maandag, dinsdag en donderdag) staat er in de middag IPC op het programma. Deze methode omvat alle zaakvakken in bepaalde thema’s. Iedere periode (tussen de vakanties in) staat er een nieuw thema centraal. Aan het begin van het thema enthousiasmeren we de kinderen op een leuke manier en laten we ze kennis maken met het onderwerp. We halen de voorkennis op en bepalen wat we willen gaan leren. Gedurende het thema komen allerlei lessen aan bod, zoals geschiedenis, natuur, techniek, muziek, maatschappij, enz. Aan het einde van het thema sluiten we op een bijzondere manier af en kijken we terug op wat we geleerd hebben. Dit hele proces wordt gevolgd aan de hand van de IPC-leerwand, waar steeds meer informatie bij komt te hangen. 

 

Schrijven 

De methode ‘pennenstreken’ gebruiken we voor schrijven. Hierbij oefenen de kinderen het verbonden schrift. We vinden het als school belangrijk dat de kinderen motorisch blijven oefenen met de juiste pengreep en schrijfhouding. 

 

Verkeer 

Op onze school vindt er tweemaal per jaar een verkeersweek plaats. Tijdens deze weken staat de verkeersveiligheid centraal en worden de kinderen voorbereid op hun deelname aan het verkeer. Ook worden ze op deze manier voorbereid op het verkeersexamen in groep 7.  

 

Engels 

‘Join In’ is een methode waarbij de Engelse les ook volledig in het Engels wordt gegeven. De les wordt ondersteund aan de hand van filmpjes en opdrachten. Ook zijn er ‘zwerktaken’ waarbij de kinderen oefenen met Engelse woorden. 

 

Gym 

Onze klas heeft gym op dinsdag en donderdag. Ze krijgen op deze dagen zowel toestel- als spelactiviteiten aangeboden. Op donderdag krijgen ze ook één keer per twee weken gymles van onze vakleerkracht gym: mhr. Dirk. We gaan ervan uit dat alle kinderen op de bovengenoemde dagen hun gymschoenen en gymkleding bij zich hebben. Ook wordt er verwacht dat de kinderen hun sieraden afdoen en dat de kinderen met lange haren een staart maken. Dit alles om de veiligheid te waarborgen. 

 

Pauze 

Iedere dag hebben we een kwartier pauze, waarbij we buitenspelen met de bovenbouw. Tijdens het buitenspelen is er altijd minimaal een leerkracht op het plein aanwezig. Voor of na deze pauze is er in de klas de mogelijkheid om fruit te eten. Tijdens het fruit eten, leest de leerkracht voor uit een boek, passend bij de belevingswereld van de kinderen. Wanneer een leerling jarig is, vieren we dat ook op dit moment. Op de lange dagen lunchen we ook nog in de klas. We verwachten dat de kinderen zo gezond mogelijk lunchen. Tijdens de lunch kijken we naar het Jeugdjournaal.  Na deze lunch gaan we een half uur buitenspelen. Dit doen we samen met de groepen 5. 

 

Creatieve vakken 

De creatieve vakken vallen veelal onder ‘IPC’, maar we vinden het wel belangrijk om hier ook extra de tijd voor te nemen. Daarom hebben we iedere week een uur creatieve vakken. Op maandag wordt er muziek of drama aangeboden. Een keer in de drie weken krijgen de kinderen muziek van onze vakleerkracht juf Chelsea. Op vrijdag kunnen de kinderen hun expressie en creativiteit kwijt tijdens een (vrije) opdracht. 

 

Hygiëne 

Vanwege corona zijn we nog steeds extra gericht op de hygiëne. De kinderen worden verwacht vaak hun handen te wassen, zoals bij binnenkomst, naar buiten gaan, voor het eten, na het eten, na computergebruik, na toiletgebruik, na het hoesten, na het niezen, na het sporten, enz. We vinden het fijn als iedere leerling daarvoor zelf desinfecterende handgel mee wil nemen van thuis. Dit voorkomt lange rijen bij de wasbak. Dit is uiteraard niet verplicht. 

 

Contact met de leerkracht 

We hechten veel waarde aan het contact met u als ouder. Dit kunt u doen door even binnen te lopen of een afspraak te maken via Social Schools of telefonisch. Op deze manier hopen we dat de lijntjes kort blijven en dat we bij elkaar terecht kunnen voor zorgen en vragen. 

 

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind! 

 

Juf Ymke

Juf Eefke

Meester Daan