Groepen 7

Welkom op de pagina van de groepen 7.

 

Start van een dag

Op maandag starten we met een vertelmoment over het weekend. Dit kan klassikaal zijn, in groepjes of door middel van een coöperatieve werkvorm. Ook plannen kinderen het zwerk (zelfstandig werk) van die week. In het begin wordt nog de zwerkbrief ingezet, later gaan de kinderen deze taken inplannen in hun agenda. Van dinsdag t/m vrijdag starten we met een leeskwartier, ralfi-lezen of zwerken.

Social Schools

Op school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een socialmediaplatform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Via Social Schools zullen we tevens belangrijke schoolse zaken delen en wordt het mogelijk in te schrijven voor kind-oudergesprekken. U kunt online inloggen op Social Schools, maar ook via de app voor op uw tablet of smartphone. Op https://www.socialschools.nl/ vindt u alle informatie en ook de privacy spelregels.

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Pluspunt’. Daarin wordt vanaf groep 7 volledig digitaal les gegeven. Ieder kind volgt de instructie van de leerkracht en maakt de opdrachten op een Chromebook. Ze krijgen direct feedback per som of ze het goed hebben of niet. Na het uitvoeren van de basistaak werken de kinderen op een adaptieve manier aan hun eigen rekendoelen. Voor verdere informatie hierover verwijzen we u naar onze schoolgids. 

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaakvakken aan bod komen, soms ook gecombineerd met een creatieve verwerking. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen steeds de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd/gepresenteerd wordt.

Zwerk

Hierboven hadden we het al over het Zwerk (zelfstandig werken). Dit vindt vrijwel elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills. Wanneer alle zwerktaken klaar zijn, is er ook nog ‘keuzewerk’, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze interessant vinden.

Engels

We hebben de methode ‘Join In’. Tijdens de lessen wordt er geheel Engels gesproken door de leerkrachten. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen. Waar nodig ondersteunt de leerkracht door te vertalen.

Bij iedere Engelse les hoort verwerking in het werkboek. Daarin staan luister-, lees- en spreekopdrachten centraal. Naast de verwerking in het werkboek staat er ook wekelijks een taak op het Zwerk, de zogenaamde ‘task’, waarin het geleerde en de woordenschat extra ingeoefend wordt.

Schrijven 

De methode ‘pennenstreken’ gebruiken we voor schrijven. Hierbij oefenen de kinderen het verbonden schrift. We vinden het als school belangrijk dat de kinderen motorisch blijven oefenen met de juiste pengreep en schrijfhouding. 

Spelling 

Voor spelling gebruiken we de methode ‘Staal’. Bij deze methode worden woorden gespeld door middel van spellingcategorieën. Groep 7 start met herhaling van vorig jaar. In de loop van het schooljaar worden er allerlei nieuwe categorieën geïntroduceerd. Iedere les bestaat uit een stukje instructie, een dictee van drie woorden en drie zinnen. Daarna zijn er nog verwerkingsopdrachten in het werkboek. Op woensdag bestaan deze opdrachten uit grammatica-onderdelen en werkwoordspelling. En op vrijdag bespreken we het oude én nieuwe huiswerk van werkwoordspelling.

Taal 

Ook taal wordt gegeven met de methode ‘Staal’. Ieder thema krijgen de kinderen twee woordenschatlessen met de bijbehorende 40 woorden. Gedurende dat thema komen deze woorden ook steeds terug en zullen aan het einde van het thema ook getoetst worden. Naast de woordenschatlessen, zijn er ook lessen in ‘schrijven’ en ‘luisteren/spreken’. Bij de ‘taal verkennen’ lessen staat er steeds een ander doel centraal, zoals bijvoorbeeld spreekwoorden. We werken thematisch. Een paar voorbeelden van thema’s in groep 7: buitenissig gaat over dieren; flits gaat over media (zoals kranten en interviews); strips gaat over cartoons, kort, bondig en beeldend formuleren; familie over de stamboom. De volgorde hiervan verandert per schooljaar, omdat we dit mogelijk aan IPC kunnen koppelen.

Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen wordt gegeven met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Iedere week wordt daarvoor een actuele informatieve tekst aangeleverd. Deze wordt gelezen, bestudeerd en er worden vragen over beantwoord. We werken hierbij aan verschillende leesstrategieën. We nemen de tekst grondig door en kleuren daarbij de belangrijke zinnen, moeilijke woorden en later ook de verwijs- en signaalwoorden. Naast deze les is er ook een les ‘woorden’ en ‘andere tekstsoort’. Bij de les ‘woorden’ oefenen de kinderen moeilijke woorden die met de tekst te maken hebben. Bij de les ‘andere tekstsoort’ oefenen we met andere teksten over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld een songtekst, gedicht, recept of interview. 

Huiswerk

Groep 7 krijgt wekelijks maakwerk en een paar keer per maand leerwerk. Hierin zit een opbouw van groep 7 naar 8 en uiteindelijk het voortgezet onderwijs, waardoor het dus een verschillende hoeveelheid werk is (zie hieronder). Kinderen noteren het huiswerk in hun eigen agenda. Het huiswerk zal op vaste dagen gecontroleerd worden.Wekelijks één taak maakwerk en een paar keer per maand leerwerk (topografie Europa, woordenschat Engels of woordenschat taal). Tijdens de start van groep 7 bouwen we het leerwerk op. We groeien door naar wekelijks leerwerk.

Kanjertraining

Kanjertraining is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. De eerste weken hebben vooral  in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken (de gouden weken). We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve groeps- en schoolklimaat. In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden.

Verkeer (en het verkeersexamen)

Voor verkeer werken we met de methode van Veilig Verkeer Nederland. Het theoretisch examen is ook via Veilig Verkeer Nederland. Hierbij maken we de koppeling tussen verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk. Op deze manier worden de kinderen gedegen voorbereid op het verkeersexamen, wat aan het eind van groep 7 plaats vindt. Na de kerstvakantie zullen we in groep 7 wekelijks een extra moment aandacht besteden aan de voorbereiding op het examen, wat bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Verdere informatie over het verkeersexamen (de datum en andere praktische informatie) ontvangt u te zijner tijd van de groepsleerkracht.  

Preadvies

In groep 7 wordt het preadvies gegeven. Het preadvies is een voorlopig advies en vooral bedoeld om uw kind en u voor te bereiden op het voortgezet onderwijs (V.O.). De preadviesgesprekken vinden plaats aan het einde van het schooljaar op 27, 28 en 29 juni.

Creatieve vakken

De creatieve vakken vallen veelal onder ‘IPC’, maar we vinden het wel belangrijk om hier ook extra de tijd voor te nemen. Daarom hebben we iedere week een uur creatieve vakken. Op maandag wordt er muziek, drama, tekenen, handvaardigheid of dans aangeboden. Een keer in de drie weken krijgen de kinderen muziek van onze vakleerkracht juf Chelsea. 

Gym 

Onze klas heeft gym op maandag en donderdag. Ze krijgen op deze dagen zowel toestel- als spelactiviteiten aangeboden. Op donderdag krijgen ze ook één keer per twee weken gymles van onze vakleerkracht gym: mhr. Dirk. We gaan ervan uit dat alle kinderen op de bovengenoemde dagen hun gymschoenen en gymkleding bij zich hebben. Ook wordt er verwacht dat de kinderen hun sieraden afdoen en dat de kinderen met lange haren een staart maken. Dit alles om de veiligheid te waarborgen. 

Verjaardagen

Vieren en trakteren hoort er natuurlijk bij in onze groep. Uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. In de klas wordt er een liedje gezongen en daarna een activiteit in de groep.

Fruitmoment en lunch

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. In deze tijd lezen de kinderen in stilte of wordt er voorgelezen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen de kinderen een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen, binnenlopen of een bericht via Social Schools sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten, maken we gewoon een afspraak.

Met vriendelijke groet,  Nils (7a) en Alina (7b)