Groepen 1-2

Zo ziet de dag van een kleuter eruit.  

 

De dag heeft de volgende onderdelen: 

 

Groeps- of kringmomenten

In de kring voeren we groepsgesprekken, vertellen we verhalen, wordt voorgelezen, zingen we liedjes en leren we versjes. We doen er spelletjes en nog ‘101’ andere dingen. Meerdere keren per dag zitten we in de kring, soms met de hele groep en soms met een kleinere groep.   

 

Zwerken. 

’s Morgens en ’s middags werken en spelen de kinderen m.b.v. het digikeuzebord. Via het digikeuzebord kiezen de kinderen zelf een spel, hoek of activiteit waarmee ze aan de slag gaan. Soms alleen, soms samen met een ander kind en soms samen met de leerkracht. De kinderen worden door de leerkrachten gestimuleerd om veelzijdig te kiezen. Soms zal de leerkracht het zwerken zelf indelen of met enkele kinderen hierover afspraken maken. 

 

Spelen

(inde speelzaal en buiten) 

Dit doen we ‘s morgens en ’s middags, veel bewegen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De gym en spellessen bestaan uit: 

·        Vrij spel op klim- en klautertoestellen. 

·        Gymlessen met of zonder materiaal. 

·        Buitenspelen met materialen (bij mooi weer ook in de zandbak). 

·        Ritmiek (gym met muziek). 

·        Loop- en kringspelletjes. 

 

Voor het spelen in de gymzaal hebben de kleuters gymschoenen nodig.  

Wat betreft de gymschoenen: graag instappers of schoenen met klittenbandsluiting en gemerkt met de naam van uw kind. Alle schoenen staan bij de kapstok en blijven op school. Als gymschoenen te klein worden, geven wij ze mee naar huis. 

 

Fruit eten 

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Zorgt u ervoor dat op bekers en trommels de naam van uw kind staat? Geven jullie zelf een vorkje mee als het nodig is? 

 

Overblijven

De kinderen eten allemaal in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. Wij stimuleren een gezonde maaltijd. Overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.  

 

Een paar aandachtspunten:  

· Wij proberen kleuters zo zelfstandig mogelijk te maken, daarom moeten ook de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. Wilt u bij het kiezen van schoenen en kleding letten op gemakkelijke sluitingen? Dan kan uw kind deze zelf gemakkelijk aan- en uitdoen. 

· Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen, bekers, bakjes, jassen, tassen, dassen e.d. duidelijk gemerkt zijn met de naam van uw kind?  

· Het maken van wensjes en cadeautjes beperken wij tot vader- en moederdag. 

·  Geeft u alstublieft geen speelgoed of knuffels mee naar school! 

 

Oudergesprekken 

Twee keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u van ons een gespreksvoorbereidingsformulier. Samen met uw kind vult u dit in en voorafgaand aan het gesprek wordt het ingeleverd op school. Op die manier kunnen we goed voorbereid het gesprek in. 

 

Trotsmappen 

Wij werken in onze groepen met een trotsmap. In deze trotsmap mogen de kinderen werkjes stoppen, maar ook foto's van opdrachten of gebeurtenissen op school waar ze trots op zijn.  Aan het einde van groep 2 krijgen de kinderen de trotsmap mee naar huis.  

 Tijdens een werkles werken de kinderen soms samen in bijvoorbeeld de bouwhoek, waardoor het kan gebeuren dat er meerdere kinderen op een foto staan. Wij willen deze foto's ook graag in de trotsmap doen, omdat wij samenwerken belangrijk vinden. Door de nieuwe AVG-wetgeving mogen  wij deze foto's alleen mee naar huis geven wanneer u daar toestemming voor geeft.  Mocht u hier geen toestemming voor geven, vragen wij u om dit de eigen leerkracht via de mail te laten weten.  

 

Kanjertraining 

Op onze school geven wij Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. Kanjertrainingleert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en angst. Nieuwsgierig? Kijk ook eens op: www.kanjertraining.nl 

 

Werken met thema’s via IPC 

We werken met IPC (international primary curriculum). 

IPC is een eigentijdsprogramma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. De IPC-thema's worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn. 

In lijn met de visie van het IPC-programma heeft IPC Nederland voor het jonge kind het Early Years- programma ontwikkeld. Dit EY-programma doet recht aan wat bekend is over hoe kinderen in deze fase leren en de onderwijs-eisen in Nederland. Het bereidt kinderen voor op het leren met IPC vanaf groep 3. 

De ontwikkelgebieden voor het jonge kind worden ingebed in betekenisvolle speelleerplaatsen. Denk hierbij aan: spelhoeken, bouwhoeken, zand-watertafel, ontdekhoek of een informatiehoek. De activiteiten zijn doelgericht en onderzoekend van aard. EY stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en geeft ruimte voor eigen initiatieven en vragen. De cyclus van oriënteren - onderzoeken – verwerken, zorgt ervoor dat kinderen grip krijgen op het geleerde en hun manier van leren. 

Bij het werken aan een thema staat het interactief leren centraal. Er wordt volop gepraat en gewerkt over het onderwerp. Uw kind mag dan ook spullen rondom het betreffende onderwerp mee naar school brengen voor de thematafel of thema-hoek. Tijdens een thema proberen we soms een buitenschoolse activiteit te organiseren of een gast uit te nodigen in de klas. Zodra we met een thema gaan beginnen laten we u dat weten via Social schools, zodat u er ook thuis op kunt inspelen. Praten met uw kind over wat er op school gebeurt stimuleert de ontwikkeling van uw kind en verhoogt de betrokkenheid. Wij vinden het dan ook fijn als u Social schools volgt. 

 

Verjaardagen 

Van de verjaardag van de kleuters maken wij een klein feestje.  We vieren dit zonder ouders.  

Maakt u voor het vieren van de verjaardag een afspraak met de leerkracht?  

Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden buiten school uitgedeeld. 

 

SocialSchools  

In de groepen 1/2 maken wij gebruik van Social Schools; een sociaal media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Social Schools is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.socialschools.nl vindt u alle informatie over Social Schools, ook de privacy spelregels. Via school ontvangt u de code waarmee u lid kunt worden. 

 

Schooltijden:  

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 

 

Brengen en ophalen 

Om 8.25 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen zelfstandig naar binnen

Ouders van nieuwe kleuters mogen de eerste 4 weken mee naar binnen lopen, daarna vinden we het fijn als ook deze kinderen zelfstandig naar binnen komen. 

Waar nodig kunt u natuurlijk even mee naar binnen lopen.  

Aan het einde van de ochtend of middag komen alle kinderen weer samen met de leerkracht naar buiten. Wij brengen de kinderen dan naar de vaste verzamelplaatsen achter op het plein. 

Zij blijven bij de leerkracht staan tot zij hun papa of mama (oppas/opa/oma) zien. Spreekt u dit ook met uw kind zo af.    

Gaat u achteraan staan, zo houden wij een goed overzicht over de kinderen. 

Kinderen die naar de BSO gaan worden door de medewerkers van de BSO opgehaald. 

 

Ziekmelden 

Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch (0411 645295) doorgeven aan school. U kunt een absentie ook melden viaSocial-schoolsof via de website: https://www.landmanschool.nl/informatie/ziekmeldingformulier/  

 

Contact met de leerkracht 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.  

 

Met vriendelijke groet, 

Imke, Daniëlle, Jolanda, Henny, Carien, Marja, Tessa en Antoinette.

Leerkrachten groep 1/2  

Basisschool Dr. Landman