Groepen 8

Welkom op de pagina van de groepen 8.

 

Start van de dag

Op maandag starten we met een vertelmoment over het weekend. Dit kan klassikaal zijn, in groepjes of door middel van een coöperatieve werkvorm. De andere dagen starten we met een leeskwartier. Tijdens de start van de dag wordt ook aandacht besteed aan de dagplanning en worden eventuele mededelingen verteld.

Ook worden op maandag de hulpjes gekozen. Zij zijn verantwoordelijk voor enkele taken binnen de klas en helpen de leerkracht maximaal een kwartier na schooltijd met het organiseren van het klaslokaal voor de volgende lesdag.

Lezen

Iedere ochtend starten de kinderen met een leeskwartier. Het doel van het leeskwartier is het onderhouden van het leesniveau, het ontwikkelen van leesplezier en kennismaking met verschillende soorten genres en boeken. Dit leeskwartier kan op verschillende manier ingevuld worden:

  • Zelfstandig lezen in een boek
  • Tutorlezen bij een kind uit een lagere groep
  • Aanbod van technisch lezen door de groepsleerkracht

De school beschikt over een bibliotheek met een uitgebreide keuze aan boeken. De kinderen mogen hier boeken lenen voor zowel op school, als thuis. De kinderen maken hier dan ook graag gebruik van.

Daarnaast zijn we in groep 8 ook bezig met begrijpend lezen. Middels Nieuwsbegrip behandelen we niet alleen de leerlijn van begrijpend lezen, ook krijgen de kinderen informatie over de actualiteit.

Taal en Engels

De kinderen krijgen iedere dag taalaanbod. Er wordt aanbod gegeven in taalbeschouwing, schrijven, lezen, spreken & luisteren, taal verkennen en woordenschat. In de klas wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Staal’.

Ook wordt Engels aangeboden. Dit wordt aangeboden middels de methode ‘Join In’. Tijdens de Engelse les wordt gekozen om zo veel mogelijk Engels te spreken. Ook maken de kinderen opdrachten en worden hedendaagse onderwerpen in het Engels besproken. Na iedere unit volgt een leertoets over deze unit. Ze krijgen 1 week van tevoren hier een leerblad over mee naar huis.

Voor verdere informatie over Taal of Engels; zie schoolgids.

Rekenen

Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de digitale software van de methode ‘Pluspunt’. Ieder kind volgt op een Chromebook de les en volgt de instructie van de leerkracht. Na het uitvoeren van de basistaak van de les werken de kinderen op een adaptieve manier aan hun eigen rekendoelen. Voor verdere informatie; zie schoolgids.

Spelling

De kinderen krijgen iedere dag spelling aangeboden. Het spellingsaanbod gaat over het aanbieden van spellingscategorieën uit de methode ‘Staal’, het oefenen van werkwoorden en het oefenen met het toepassen van leestekens. De stof wordt vooral aangeboden door middel van herhaling van de stof en het toepassen van de stof in dictees. Dit wordt door de kinderen klassikaal nagekeken. Bij de woorden en zinnen wordt telkens toegelicht welke categorie erbij hoort en waarom dat zo is.

Expressieve vakken

Iedere week wordt ruimte gemaakt voor de expressieve vakken. Hierbij staat de creativiteit van het kind centraal. In de expressieve vakken wordt ruimte gecreëerd voor muziek, dans, drama en beeldende vorming.

Eten en drinken

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen zij een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet. Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind mag trakteren volgens de richtlijnen van het RIVM.

Groepsvorming: Kanjertraining

In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden. Om een positief groepsklimaat te creëren worden aan het begin van het jaar groepsvormende activiteiten georganiseerd en worden gedurende het jaar heen Kanjertraining-activiteiten gedaan om het positieve groepsklimaat te onderhouden.

In de hele school werken we met de methode “Kanjertraining”. Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat.

Ook vindt een aantal keer per jaar de Kanjergroepen plaats. De kinderen gaan dan met andere kinderen uit alle leerjaren deelnemen aan een activiteit, georganiseerd door een leerkracht.

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Verkeer

Het praktisch verkeersexamen gaat later dit jaar nog plaats vinden voor onze groepen 8. Houdt uw mail hiervoor in de gaten.

Gym

Groep 8 heeft iedere week 2 x 45 minuten gym op dinsdag en donderdag. Van kinderen wordt verwacht dat zij gymkleding en gymschoenen dragen. Er wordt één keer per week een toestelles aangeboden en één keer per week een spelles.

Schoolkamp

Het schoolkamp staat gepland van dinsdag 8 juni t/m vrijdag 11 juni 2021.

 

Afscheid van de basisschool

We zullen de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. Later in het schooljaar zal de informatie volgen over de musical/film en hoe het afscheid van de basisschool eruit gaan zien.

 

Huiswerk

2 x maak huiswerkmaandag: lokaal 1Adonderdag: Begrijpend lezen

1 x leer huiswerkwoensdag: toets

Adviezen

  • Definitieve adviesgesprekken: 1 t/m 4 febr. 2021
  • Advies leerkracht is leidend
  • Eindtoets is ondersteunend

Eindtoets Route 8

  • Digitaal/ adaptief/ 1 dag ​
  • Datum afname 20 en 21 april
  • normeringstoets zal eerder dit schooljaar plaatsvinden, datum nog niet bekend.​
  • Voor meer informatie kijk op: www.route8.nl/ouders

Klasbord

In groep 8 maken wij gebruik van Klasbord; een sociaal-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Dit gebeurt in een afgeschermde omgeving. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels.

Van de leerkracht ontvangt u de klasbordcode waarmee u lid kunt worden. Ook kunt u bij de leerkracht terecht voor vragen over Klasbord.

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.

 

Met vriendelijke groeten,

Kim, Marieke, Lieke, Carien.